Elpriserna 35% lägre första dagarna 2020

2020 är redan mycket bättre än 2019, åtminstone när det gäller elpriserna. I genomsnitt har elpriserna varit 28,6 öre per kWh de första dagarna av det nya året (exklusive moms och elcertifikat), vilket är 35% lägre än vad de var förra året vid samma tid.

Anledningen till detta beror främst på vädret. Regniga, varma och blåsiga vinterdagar gör att producenterna har större reserver och konsumtionen är lägre över hela Norden på grund av mindre behov av uppvärmning. Detta skapar väldigt fördelaktiga förhållanden för många konsumenter.

Bixia: Året inleds med ovanligt låga elpriser

https://www.bixia.se/press/nyheter/2020/aret-inleds-med-ovanligt-laga-elpriser

Missa inte!

Elpriserna chockhöjs gång på gång: ”Det kan inte vara så här”

Elnätavgifterna har höjts kraftigt för många hushåll runt om i landet de senaste åren. På sina håll har avgiften höjts med nästan 6 000 kronor sedan 2010.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker från Villaägarnas Riksförbund, och Eva Vitell, Kund- och marknadsansvarig på Vattenfall.

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/elpriserna-chockhöjs-gång-på-gång-det-kan-inte-vara-så-här-

Nätavgifter: Bostadsbranschen vill ha svar nu om elnätsprishojningarna!

De svenska elnätspriserna har stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar man fortsatt kraftiga prishöjningar. Stora delar av bostadsbranschen har nu brevledes begärt svar från energiminister Ibrahim Baylan om hur regeringen avser att agera i frågan.

– Vi uppskattar att energiministern tar frågan på allvar och att han tydligt signalerat att regleringen av elnätsverksamheten behöver skärpas. Detta för att undvika de senaste årens kraftiga prisökningar som drabbat kunderna. Men tiden är knapp och nu behöver vi också få ett besked om hur det ska gå till, säger Riksbyggens energistrateg Mari-Louise Persson.

Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen. Denna möjlighet har främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen.

I brevet till Ibrahim Baylan beskriver bostadsorganisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser.

– Nu undrar vi om energiministern och regeringen avser göra handling av sina ord och besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag. Förslagen är utformade som ett paket av åtgärder och vi anser att det är av ytterst vikt att samtliga genomförs för att elnätsbolagens intäkter ska landa på en rimligare nivå, säger Mari-Louise Persson.

Brevet till energiministern är undertecknat av: Riksbyggen, Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, HSB, Villaägarna, Fastighetsägarna och SABO.

Via Energinyheter.se

http://www.energinyheter.se/20180521/19707/baylan-pressas-pa-svar-fran-bostadsbranschen-angaende-elnatsprishojningar

Elnätsavgifter fortsätter stärka eljättarnas resultat!

Höjda elnätsavgifter stärker jättarnas resultat

Vinsten för de stora elnätsbolagen ökar, samtidigt som kunderna får höjda avgifter. De senaste åren har de årliga höjningarna legat omkring 10 procent hos de stora bolagen, skriver Dagens Industri.
Det sammanlagda resultatet för Vattenfall Distrubition och Ellevio (tidigare Fortum) steg med 1,1 miljarder förra året. Båda eljättarna förklarade i årsrapporterna de ökade intäkterna med höjda elnätsavgifter på vissa håll i Sverige.
Avgiftshöjningarna kan förklaras med den så kallade kalkylräntan, som avgör hur stora avgifter som kan tas ut, skriver DI.

https://omni.se/hojda-elnatsavgifter-starker-jattarnas-resultat/a/a2pW0O

Februarikylan pressade upp elpriset!

El är en färskvara. När vi betalar för el är det situationen här och nu, just i denna stund, som är avgörande. Ovanligt låga temperaturer och ovanligt lite nederbörd har gett ovanligt höga elpriser i februari. Vindkraften har också varit svag under februari, något som fått större betydelse efter senare års massiva vindkraftsutbyggnader.

”Jämfört med de sista fem milda och blöta åren är årets februaripris hela 31 procent högre”.

http://www.energinyheter.se/20180306/19363/februarikylan-pressade-elpriset-i-norden

Vattenfall om priskritiken: ”Ska investera varje krona”

Via Omni.se: Enligt siffror från Energimarknadsinspektionen har Vattenfalls investeringar hittills motiverat en prishöjning med en procent per år, samtidigt som priserna har höjts i genomsnitt sju-åtta procent per år de senaste åren. Det förklarar Hall med att investeringarna ännu inte har gjorts och därför inte syns i bolagets redovisning.

”– Poängen är att vi har tagit ut en prishöjning för att kunna investera. […] Men de syns ju inte historiskt, för de ligger ju i framtiden efter de här prishöjningarna, säger han”.

”Vi har nog inte sett en sådan märklig motivering tidigare”! – Admin.

http://omni.se/vattenfall-om-priskritiken-ska-investera-varje-krona/a/G1eKzV

ELNÄTSAVGIFTER: Från 2010 upp 70%!

Vi elnätskunder är utsatta för en vinstgivande rovdrift av de tre stora nätägarna.

Utdrag ur VUEF’s seminarium 18-02-02 ”ELNÄT OCH ELNÄTSAVGIFTER” av Gunnar Öberg, VUEF om elnätsavgifter

Att det dessutom är av betydelse för hushållsbudgeten var jag bor, eller planerar att bosätta mig, beroende på vilket bolag som äger nätet!?

Energimarknadsinspektionen underkände ett antal nätbolags höjningar för några år sedan. Frågan hamnade så småningom i Förvaltningsrätten som avgjorde frågan 2015 och gav de över hundra nätbolagen rätt till höjningar på över 36 miljarder kr mera än vad EI ansåg var rimligt. De kostnadsberäkningsramar som godkändes, ger nätbolagen rätt till ytterligare höjningar under innevarande beräkningsperiod t.o.m. 2019.

VUEF om elnätsavgifter – PDF

Seminariet, Brunnby Gård – Västerås

Nästan fullsatt!

Fredagen den 2 februari 2018 var vi på Hushållningssällskapets gård, Brunnby Västerås, för information och samtal om skog och vatten, nödvändiga resurser i arbetet för fossilfri energi!
Seminariet som arrangerades av Mellanskog handlade om framtida energieffektivisering och hur vi tar vara på förnybara och flödande resurser, som sol, vind, vatten och skog. Vi tackar förstås Mellanskog för värdskapet och för ett väldigt lyckat event med intensiv debatt.

Karin Perers, ordförande i Mellanskog inledde och lät publiken debattera mellan programpunkterna som därmed blev väldigt  aktivt och intressant. Mårten Gustavsson från Mellanskog informerade om EU:s skogspolitik. Mårten representerar bla. Sverige i en skogspolitisk grupp på EU-nivå.

Stiftsjägmästare Eric Ling, ansvarig för kyrkans skogar i Västerås stift, 45000 hektar, en del av Egendomsnämnden’s totala skogsinnehav på 400 000 hektar, beskrev ingående och informativt om hur Svenska kyrkan sköter sina skogar. Han framhöll särskilt även ansvaret och betydelsen av skogens resurser för framtiden.

Christer Söderberg, ledamot i SERO styrelse med rötter i småskalig vattenkraft beskrev den småskaliga vattenkraft, en förnybar resurs. Fakta och hur stark den småskaliga vattenkraften är, näsdan upp till 60% av den totala energimixen täcks av vattenkraften!

Gunnar Öberg, ordförande för VUEF presenterade analyser på hur kraftigt fasta elnätskostnader och nätavgifter för privatpersoner varierar mellan olika elnätsbolag. Se även vår artikel kring detta här!