Stadgar

STADGAR
VÄSTMANLAND-UPPLANDS ENERGIFÖRENING

§ 1 Västmanland-Upplands Energiförening är en ideell och partipolitiskt obunden förening med Västmanland och Uppland som huvudsakligt verksamhetsområde.

§ 2 Föreningen har till uppgift att:

 1. Studera och utforska de förnybara energikällor
  som är ekologiskt försvarbara.
 2. Utveckla och pröva metoder, produkter och system för att dra nytta av sådana energikällor.
 3. Uppmuntra samtidig användning av flera energiformer.
 4. Verka för en god energihushållning så att uttagen energi används så effektivt som möjligt.
 5. Informera i energifrågor.
 6. Samverka med myndigheter, institutioner och andra organisationer för att förverkliga ovanstående mål.

§ 3 Föreningen är medlem i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO.

§ 4 Inträde i föreningen sker genom inbetalning av årsavgiften. Person som ej har betalt fastställd årsavgift har ej rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Årsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet och erlägges före 1 maj. Fram till detta datum räknas den som betalt föregående års medlemsavgift som medlem.

§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter valda att inträda i bestämd ordning. Vidare ska två revisorer utses med personliga suppleanter. Ordförande väljes på ett år medan mandattiden för de övriga bestäms av årsmötet till ett eller två år. Årsmötet utser styrelseordförande men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Detta ska ske senast 14 dagar efter årsmötet.

§ 6 Styrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar föreningens intressen. Beslut om uteslutning skall – om framställning därom göres – tas upp till prövning av nästkommande årsmöte.

§ 7 Föreningens sammanträden är årsmötet och föreningsmöten. Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen. Kallelse till föreningsmöte sker genom styrelsen.

§ 8 Personlig kallelse till årsmötet skall tillsammans med den föreslagna dagordningen utsändas minst 20 dagar före mötet med brev, e-post eller motsvarande. Kallelse till föreningsmöte kan ske genom annons i lokalpressen, genom brev eller e-post eller motsvarande cirka en vecka före mötet. Vid föreningens möten äger varje deltagande medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid medlem dock äger rösträtt för högst en fullmakt.

§ 9 All omröstning vid föreningens möten sker öppet, såvida inte mötet för ett visst fall beslutar om sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lottning sker.

§ 10 Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Frågan om stadgeenlig kallelse skett.
 4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse.
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Beslut om eventuella arvoden och ersättningar till föreningens funktionärer.
 7. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 8. Val av ordförande i styrelsen.
 9. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 10. Val av två revisorer med personliga suppleanter.
 11. Val av ombud till SEROs riksstämma.
 12. Val av valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande.
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek.
 14. Ärenden vilka förelagts årsmötet av styrelsen.
 15. Ärenden som väckts enligt § 12 nedan.
 16. Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till behandling.

§ 11 Vid årsmötet företagna val rapporteras av ordföranden till SERO senast två veckor efter årsmötet.

§ 12 Ärenden som medlem önskar få behandlade på möte med föreningen skall skriftligen tillställas styrelsen senast fyra veckor före mötet.

§ 13 Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Kallelse till styrelsemöte görs av ordföranden senast två veckor före mötet. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen ska förvalta föreningens tillgångar och har rätt att inom sig delegera vissa uppgifter såsom rätten att teckna föreningen, teckna plusgiro eller bankgiro etc. Föreningens räkenskaper ska avslutas vid utgången av varje kalenderår. Senast tre veckor före årsmötet ska styrelsen redovisa den ekonomiska ställningen samt avge en verksamhetsberättelse. Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall sedan granskas av revisorerna, som senast en vecka före årsmötet avger ett yttrande med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 14 Officiella uttalanden i föreningens namn ska vara godkända av styrelsen för att gälla.

§ 15 Dessa stadgar kan bara ändras genom beslut med 2/3 majoritet av två föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Stadgeändring skall vara angiven i kallelsen till mötena. Föreningen kan upplösas genom beslut med 3/4 majoritet av två föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Föreningen skall vidare anses upplöst om stadgeenligt årsmöte inte hållits under två år. Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar disponeras enligt följande: i första hand enligt föreningens beslut vid sitt sista möte; i andra hand av Sveriges Energiföreningars Riksorganisation; i tredje hand av länsstyrelsen i Västmanlands län.

§ 16 Föreningen bildades 3 juni 1978 i Köping. Stadgeändringar har gjorts vid årsmötena 1982, 1987 och 2016.