Inbjudan: Vilka möjligheter har Västmanland för vindkraft?

Med nya högre vindkraftverk ökar potentialen samtidigt som det finns andra motstående intressen. Se Program, -pdf

Tid: 31 januari kl. 09.30 – 16.00 och 1 februari
kl. 09.30 – 15.00.

Sverige arbetar för målet 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Energimyndighetens scenarier
kommer vindkraft utgöra en stor del av framtidens
elproduktion, upp till 90 TWh per år. Vilka möjligheter
har Västmanland för vindkraft? Med nya högre vindkraftverk ökar potentialen samtidigt som
det finns andra motstående intressen.


Dag ett riktar sig till dig som kan komma att beröras
av vindkraft i arbetet eller föreningslivet. Energimyndigheten
berättar om vindkraftens roll för ett 100
procent förnybart elsystem. Potentialen för vindkraft i
Västmanland visas. Hinder mot vindkraft såsom naturvärden,
luftfart, samhällsplanering presenteras. VKS
Vindkraft AB berättar om vindkraftparken Målarberget
som byggs utanför Norberg. Frågor för näringsliv och
kompetensförsörjning besvaras. Tillståndsprocessen
och vindkraftens betydelse för stora it-bolag föredras.

Den andra dagen riktar sig till föreningar, företag,
entreprenörer och en intresserad allmänhet. Här
presenteras småskalig vindkraft, kollektivt ägande
av vindkraft, hur vindkraften kan integreras i vår
energiförsörjning, ny teknik, hybridsystem och energilagring
m.m. Västmanland Upplands Energiförening
arrangerar.
Alla är självklart välkomna båda dagarna!

Anmälan, klicka på länken:
Anmälan konferensdag 1 och 2
Endast anmälan konferensdag 1, fredag
Endast anmälan konferensdag 2, lördag
Alt, se www.sv.se – sök ”konferens vindkraft”.
Frågor:
Kontakta vindkraft@fa2030.se eller mobil
070-457 68 22 under normal kontorstid.

Rätta svar: VUEF Tipspromenad, Stora Elbilsdagen, ETC Solpark

TIPSPROMENAD VUXEN:
(på vissa frågor kan svaret innehålla flera alternativ)
Här kommer de rätta svaren:

 1. Med hur mycket skulle Sveriges elförbrukning öka om alla bytte till elbil (personbilar)?
  a. ca 3 %
  b. knappt 10 %
  c. drygt 16 %
 2. Hur mycket av Sveriges el-energi importerades eller exporterades under helåret 2017?
  a. 12 % importerades
  b. 12 % exporterades
  c. Sverige varken importerar eller exporterar el
 3. Sveriges elförbrukning har de senaste 15 åren:
  a. ökat med ca 1 % per år
  b. varit ungefär oförändrad
  c. minskat med ca 15 %
 4. Hur mycket av världens elproduktion sker idag med solpaneler?
  a. ca 0,5 %
  b. ca 2,7 %
  c. ca 4,8 %
 5. På hur lång tid säljs det en miljon nya bilar i världen?
  a. ca 4 dagar
  b. ca 2 veckor
  c. ca 5 veckor
 6. Hur stor andel av förnybara drivmedel (ej el) användes 2017 i transportsektorn?
  a. ca 2,5 %
  b. ca 23 %
  c. ca 12,5 %
 7. Hur mycket har priset (justerat för inflation) för bensin ökat på 30 år?
  a. ca 30 %
  b. ca 60 %
  c. ca 100 %
 8. Vad kostar det att ladda en elbil hemma om du redan har solpaneler på taket?
  a. från 0 kr per mil
  b. från 5 kr per mil
  c. från 10 kr per mil
 9. Hur stor del av Sveriges elproduktion kommer enligt Energimyndighetens prognos att vara förnybar (sol, vind och vatten) 2021.
  a. ca 97 %
  b. ca 47 %
  c. ca 75 %
 10. Till vad räcker en kilowattimme (1 kWh) energi?
  a. Att köra elbil ca 5 km
  b. Att koka upp 10 liter vatten (från 10 grader c.)
  c. Att framställa ca 0,6 liter bensin från råolja

TIPSPROMENAD BARN:
Här kommer de rätta svaren:

 1. Vad är det för likhet mellan en mobiltelefon och en elbil?
  a. Båda drivs med batteri
  b. Båda ryms i fickan
  c. Båda fungerar lika bra under vatten
 2. Vad är det som kommer ur ett vägguttag?
  a. Coca Cola
  b. Kosmisk strålning
  c. Elström
 3. Vilken eller vilka av följande behöver elström för att fungera?
  a. En rulltrappa
  b. En vanlig tandborste
  c. En ångmaskin
 4. Vad är det här? (bild på vindkraftverk)
  a. En elvisp
  b. En vindkylfläkt
  c. Ett vindkraftverk
 5. Vilket bilmärke tillverkar elbilar?
  a. Ushla
  b. Bärsla
  c. Tesla
 6. Vad heter tjejen som började strejka för klimatet på fredagarna?
  a. Astrid Lindgren
  b. Greta Thunberg
  c. Prinsessan Madelene
 7. Vad tillverkas i vattenkraftverk?
  a. Elektrisk ström
  b. Mineralvatten
  c. Kraftvatten
 8. Vilket transportmedel är miljövänligast
  a. Flygplan
  b. Cykel
  c. Finlandsbåt
 9. Hur märks klimatförändringen?
  a. Det blir kallare
  b. Det blir varmare
  c. Luften blir vitare
 10. Från vilken himlakropp får vi nästan all vår energi?
  a. Jorden
  b. Månen
  c. Solen

Fullsatt på KUNGSLEDENS seminarium

Biljana Pehrsson, VD, Mary Rosenblad, VD-sekreterare och Mats Eriksson, fastighetschef för Västerås hälsades välkommna på ett fullsatt möte.

Biljana inledde med en historisk tillbakablick om hur Kungsleden bildades efter fastighetskrisen i början av 1990-talet. Att affärsstrategin med att köpa billigt och sälja dyrt fungerade ganska bra fram till krisen 2008 då fastighetsmarknaden stannade av. Ny skattelagstiftning medförde att de skatteupplägg som Bolaget använts sig av inte godkändes vid rättslig prövning vilket medförde en efterbeskattning på 3,5 mdr kronor. 

Biljana Pehrsson tillträdde som VD 2013 och har därefter genomfört stora förändringar. Strategin har varit att förvärva fastigheter i attraktiva lägen i samlade kluster. Innehavet har koncentrerats till i huvudsak Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås medan innehav i andra delar av landet successivt har avvecklats. Denna förändringsprocess är avslutad under 2018. Bolaget står nu starkt med en låg belåningsgrad och en räntenivå som är under 2 % tack vare en bra värdering. Koncentration av innehavet i ett fåtal kluster medför flera fördelar. Förvaltningskostnaderna kan sänkas, servicen och flexibiliteten mot hyresgästerna kan förbättras och en närmare kontakt med hyresgästerna uppnås. 

Kungsleden har satt upp fem hållbarhetsmål:

 1. Miljö/energi med målet att sänka energiförbrukningen med 20 % (3%/år). Här nämns smartare belysning och ventilation, installation av solelanläggningar (bl.a. en anläggning i Östersund med årsproduktion om 164 000 kWh) mm. Mats Eriksson påpekar problemen med att få tillstånd för montering av solpaneler på k-märkta byggnader. Bolagets fastigheter på Finnslätten har däremot stor potential för sol-el. 
 2. Miljöcertifiering med målen 50 % 2020 och 100% 2025. Kungsleden använder endast miljömärkt el.
 3. Affärsetik. Bolagets affärsetik ska genomsyra organisationen och även omfatta affärspartners och underentreprenörer.
 4. Mångfald/jämställdhet. Kungsleden eftersträvar att fördelningen av anställda ska spegla sammansättningen i det svenska samhället beträffande kön och utländsk bakgrund. 
 5. Socialt ansvar. Här nämns ett lyckat projekt med Fryshuset och ett samarbete med Stadsmissionen i Västerås där en loppmarknad ska hjälpa ensamkommande att få tillgång till bostad.

Arbetet med hållbarhetsmålen har också medfört ekonomiska fördelar genom belåning med gröna obligationer till förmånlig ränta. 

Biljana berättar vidare om ett flertal investeringar i nybyggnationer, ombyggnader och renoveringar i Stockholm, Östersund, Västerås och Malmö. 

Under frågestunden ställs bl.a. frågor om hur Kungsleden förbereder med laddplatser för elbilar och hur bolaget ser på möjligheten att använda klimatvänligare byggmaterial än betong. Biljana förklarar att genom att vara en dominerande ägare inom ett kluster har Kungsleden en stark förhandlingsposition gentemot Kommunen. Detta är en fördel då det gäller planering av effektiv infrastruktur med t.ex.cykelvägar mm. Beträffande trä som alternativt byggmaterial menar Biljana att det inte riktigt slagit igenom vid uppförande av kommersiella lokaler ännu.

Det är värt att nämna att Kungsleden med en omsättning på en bra bit över 2 mdr endast har lite över 100 personer anställda. 

Västmanland Upplands Energiförening tackar Biljana, Mats och Mary för ett mycket intressant och givande seminarium. Vi kommer att följa Kungsledens utveckling och insatser för ett hållbart samhälle. Vi står gärna till tjänst med vårt kontaktnät och kunnande på energiområdet. 

Gunnar Öberg /ordf/

24 januari: VUEF och Kungsleden inbjuder till topp-intressant evenemang!

Välkommen att lyssna på Biljana Persson, VD för Kungsleden.
Du får svar på frågan, är Kungsleden en bra investering för den som vill kombinera hållbar utveckling med bra ekonomi?

Tid: 24 januari 2019, kl 13.30 – 15.00
Plats: Aros Congress Center – Västerås


Biljana tar med oss på en historisk resa, en berättelse om hur hon styrt upp Kungsleden till att bli ett av Sveriges framgångsrikaste
fastighetsbolag som satsar stenhårt på hållbarhet.

Anmälan till VUEF, Gunnar Öberg sms 070-714 22 62
E-post gunnaroberg@bredband2.com


Begränsat antal platser